1. รับประกันการใช้งานอย่างปกติเป็นเวลา 1 ปี นับจากวันที่ซื้อ
  2. ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้
    1. ปัญหาที่เกิดจากการใช้งานไม่ถูกต้องตามคู่มือวิธีการใช้งาน
    2. ปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไข โดยบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
    3. ความเสียหายที่เกิดจากการเคลื่อนย้ายหลังจากการติดตั้งแล้ว
    4. ความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติและการโจรกรรม เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม ฯลฯ
  3. หากอุปกรณ์ของท่านเกิดปัญหา กรุณาติดต่อ บริษัทได้ตลอด 24 ชั่วโมง